Zapytanie nr 06/1.5.2/2017

 

Dziękujemy za zainteresowanie  i wszystkie złożone  oferty na roboty budowlane. Informujemy, że postępowanie dotyczące wyboru oferty zostało zakończone.

W odniesieniu do Oferentów, którzy nie podlegają wykluczeniu, spełnili formalne oraz techniczne warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w zapytaniu ofertowym  nr 06/1.5.2/2017.

Informujemy, że spośród wszystkich złożonych propozycji, wybrano ofertę z firmy KORMET – PROJEKT SEBASTIAN KOŚCIELNIAK 58-160 ŚWEBODZICE, CIERNIE 54-55.

Wybrany Oferent uzyskał największą ilość punktów  w następujących kategoriach:

- cena;  wybrany oferent złożył najniższą cenę za wykonanie usługi (łącznie etap I i II), - cena niższa o ponad 27% od kolejnej w zbiorze ofert  niepodlegających odrzuceniu)  i  uzyskał maksymalną liczbę punktów, jaką można przyznać ofercie w tym kryterium.

- gwarancja na dostarczony towar; wybrany oferent  zaproponował najdłuższy okres gwarancyjny (wraz z innym oferentem) spośród wszystkich ofert i uzyskał maksymalną liczbę punktów, jaką można przyznać ofercie w tym kryterium.

- termin realizacji zamówienia; wybrany oferent zaproponował  najkorzystniejszy termin realizacji zamówienia  (dodatkowo  bez wymaganej przedpłaty) i uzyskał tym samym maksymalną liczbę punktów, jaką można przyznać ofercie w tym kryterium.