Zapytanie nr 04/1.5.2/2017

Dotyczy: postępowania „Zakup (z montażem i uruchomieniem) fabrycznie nowych urządzeń będących elementami składowymi linii technologicznej do montażu SMT (podajnik, przejezdnik, odbiornik płytek). Nr zapytania ofertowego 04/1.5.2/2017, nr projektu RPDS.01.05.02-02-0066/16-00.

 

Informacja o wyniku postępowania

 

 

Informujemy, że Zamawiający „TESTER” SP. Z O.O., działając zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr 04/1.5.2/2017 z dnia 27.03.2017 unieważnia  postępowanie  na zakup  fabrycznie nowych urządzeń, będących elementami składowymi linii technologicznej do montażu SMT.

Przedmiotem zapytania był zakup z montażem i uruchomieniem: automatycznego podajnika płytek, przejezdnika oraz automatycznego odbiornika płytek. Po analizie otrzymanych dwóch ofert stwierdzono, że nie jest możliwe zawarcie umowy z żadnym z Oferentów.

Pierwsza oferta, spełniająca wymogi formalne, odbiega znacznie od założeń budżetowych, przyjętych w Projekcie Zamawiającego. Zgodnie z zapisami punktu nr 8, część F Zapytania, Zamawiający ma prawo zrezygnować z tej oferty. Druga oferta, mieszcząca się w granicach cenowych, nie spełniła warunków formalnych, określonych w punkcie E, a mianowicie; akceptowalnego minimalnego okresu gwarancji jaki określił Zamawiający w kryteriach oceny ofert oraz maksymalnego okresu realizacji zamówienia.

 

W związku z tym, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, uznaje się postępowanie za unieważnione.