Zapytanie nr 03/1.5.2/2017

 

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie  i wszystkie złożone  oferty na sprężarkę śrubową z osuszaczem. Informujemy, że postępowanie dotyczące wyboru oferty zostało zakończone.

W odniesieniu do Oferentów, którzy nie podlegają wykluczeniu, spełnili formalne oraz techniczne warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w zapytaniu ofertowym  nr 03/1.5.2/2017.

Informujemy, że spośród wszystkich złożonych propozycji, wybrano ofertę z firmy WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA SP. Z O.O., 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93.

Wybrany Oferent uzyskał największą ilość punktów  w następujących kategoriach:

- cena;  wybrany oferent złożył najniższą cenę za urządzenie, spełniające wszystkie wymagane kryteria techniczne (cena niższa o 10,45% od kolejnej w zbiorze ofert  niepodlegających odrzuceniu)  i  uzyskał maksymalną liczbę punktów, jaką można przyznać ofercie w tym kryterium.

- gwarancja na dostarczony towar; wybrany oferent  zaproponował najdłuższy okres gwarancyjny spośród wszystkich ofert i uzyskał maksymalną liczbę punktów, jaką można przyznać ofercie w tym kryterium.

- warunki płatności; wybrany oferent zaproponował  najkorzystniejszy termin płatności, bez wymaganej przedpłaty i uzyskał tym samym maksymalną liczbę punktów, jaką można przyznać ofercie w tym kryterium.